KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA DANIŞAN AYDINLATMA METNİ

Uzm. Dyt. Olcay Barış yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır.

Kişisel verileriniz, tarafımızca veri sorumlusu sıfatı ile;

• Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,

• Tedarikçi, danışman, vatandaş ve diğer çalışanlarımız ile aramızda doğan hizmet/mal akdi çerçevesinde,

• Bize bildirdiğiniz veya bildirildiği haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak,

• İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenmektedir.

İlgili kişi olarak; işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan haklarınız konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.

a) Veri Sorumlusu

Uzm. Dyt. Olcay Barış’ın kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğini tarafınıza bildiriyoruz.

UNVAN : Uzm. Dyt. Olcay Barış

VERGİ NO : 1420560437

ADRES : Ataşehir Vogue Business Center Küçükbakkalköy Mahallesi Rüya Sokak No:12-18 Kat:8 34750 Ataşehir/İstanbul

İLETİŞİM : info@olcaybaris.com

b) İşlenen Kişisel Veriler ve Veri Kategorisi Bazında Veri İşleme Sebeplerimiz

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Danışan Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik Bilgileri: Ad soyad, doğum tarihi, doğum yeri, TC kimlik numarası gibi verileriniz kimlik verilerinizdendir. Kimlik verilerinizin işlenme sebepleri aşağıdaki gibidir.

- Aradaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 5 yıl süre ile saklanır-

 • Ticari faaliyetlerin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi kapsamında kişisel verilerin işlenmesi,
 • Danışanların fatura ve makbuzlarının düzenlenmesi ve müşterilere teslim edilmesi,
 • Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuatlar kapsamında gerekliliklerin yerine getirilmesi,
 • İlgili kanun ve mevzuat ile yetkili düzenleyici kurumlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması için yapılan planlama ve uygulamalar,
 • Olası kamu kurumları denetimleri için gerekli süreç ve belgelerin sağlanması için yapılan planlama ve uygulamaları,
 • İletişim Bilgileri: Cep telefonu numaranız, adresiniz, e-posta adresiniz vb. bilgileriniz iletişim verilerinizdendir. Bu tür verilerinizin işlenme sebebi aşağıda detaylıca sıralanmıştır.

- Aradaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 5 yıl süre ile saklanır-

 • Diyet programları ve programın uygulanmasıyla alakalı tarafımıza dönüşlerin sağlanması,
 • Beslenme ile ilgili konularda sağlıklı ve düzenli hareket edilmesi amacıyla kontrollerin sağlanması,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Danışanların fatura ve makbuzlarının düzenlenmesi ve müşterilere teslim edilmesi,
 • İşlem Güveliği: Çevrimiçi ortamlarınızdaki ziyaret kayıtlarınız gibi verileriniz işlem güvenliği verilerinizi oluşturmaktadır. Bu kategorideki verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

- Aradaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 2 yıl süre ile saklanır-

 • Olası kamu kurumları denetimleri için gerekli süreç ve belgelerin sağlanması için yapılan planlama ve uygulamaları,
 • Veri sorumlusunun operasyonlarının güvenliğinin temini

Finans: Banka hesap bilgileriniz finans kategorisindeki verilerinizdendir. Bu kategorideki verileriniz aşağıdaki amaçla işlenmektedir.

 • Ücret ödemeleri süreçlerinin yürütülmesi

Müşteri İşlem: Randevu tarihi/saati gibi verileriniz müşteri işlem verilerinizdendir. Bu kategorideki verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 • İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Randevularınıza ilişkin süreçlerin yürütülmesi
 • Olası aksaklıkların önüne geçmek adına programlama faaliyetlerinin yürütülmesi

Mesaj İçerikleri: Kurumsal e-posta adresimiz üzerinden göndermiş olduğunuz ve tamamen içeriği size bağlı olan mesaj içeriklerinizdir. Bu verilerin işlenme amacı aşağıdaki gibidir.

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Tarafımıza gönderilen talep/şikayet doğrultusunda aksiyon alınması ve tarafınızla iletişime geçilebilmesi

Amaçlarıyla kişisel verileriniz tarafımızca işlenmekte, kaydedilmekte, çoğaltılmakta, depolanmakta ve kanunun izin verdiği ölçüde yurtiçi ve yurtdışına, gerçek kişilere ve tüzel kişi kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

Tarafınıza ait özel nitelikli kişisel veriler:

Sağlık: Diyetisyenlik meslek faaliyetinin yürütülmesi esnasında bazı sağlık verilerinizin tarafımızca işlenmesi zorunludur. Kronik rahatsızlık bilgisi, alerji bilgisi gibi verileriniz sağlık verilerinizdendir. Bu verilerin işlenme amacı aşağıdaki gibidir.

 • Sizlere uygulanacak diyet programlarının olabildiğince sağlıklı ve şahsınıza özel bir biçimde düzenlenebilmesi
 • Doğabilecek komplikasyonların mümkün olduğunca azaltılması/önlenmesi
 • Tarafınızca talep edilen beslenme danışmanlığı doğrultusunda hareket edilebilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Eğer hasta iseniz hastalığınıza uygun programların düzenlenebilmesi
 • Özel durumlarınız mevcut ise bunlara uygun tavsiyelerde bulunulabilmesi

Antropometrik Ölçümler: Talep ettiğiniz beslenme danışmanlığı hizmetini verebilmemiz için sizler hakkında birtakım bilgilere ihtiyaç duymaktayız. Vücut kitle indeksi ve buna bağlı olarak değişkenlik gösteren yağ/kas oranı, bazal metabolizma hızınız, vücut sıvısı oranınız, iç organlar çevresi yağlanma alanı gibi bilgileriniz antropometrik ölçüm verilerinizdendir. Bu verilerin işlenme amacı aşağıdaki gibidir.

 • Sizlere sunulacak danışmanlık hizmetinin amacına ve sağlığınıza uygun bir biçimde ifa edilebilmesi
 • Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu beslenme programının düzenlenebilmesi
 • Hedeflediğiniz beslenme düzeni ve vücut ölçülerine ulaşmanız için yapılması gereken periyodik kontrollerin gerçekleştirilmesi/takibi

Amaçlarıyla özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmektedir. Beslenme danışmanlığı hizmetinden faydalanabilmeniz ve tarafınıza verilecek danışmanlık hizmetinin sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için ihtiyaç duyduğumuz özel nitelikli kişisel verileriniz yalnızca açık rızanızın varlığı halinde işlenecektir. Aksi takdirde özel nitelikli verileriniz tarafımızca işlenemeyecektir.

c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Uzm. Dyt. Olcay BARIŞ’ın veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).
 • Kanunlarda öngörülen halin varlığı (“m.6/3”).

hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasındaki amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir:

 • Kamuya açık iletişim kanallarımız vasıtasıyla tarafımızla iletişime geçmeniz
 • Danışmanlık hizmetinin verilmesi için ihtiyaç duyduğumuz vücut ölçümlerinin yapılması esnasında
 • Sağlıklı ve doğru hizmeti sunabilmemiz için “anamnez formu”nun tarafınızca doldurulmasıyla
 • Fatura ve makbuzların oluşturulması esnasında
 • “Doktor Takvimi” isimli uygulama veya doktortakvimi.com internet sitesi üzerinden randevu oluşturmanız durumunda
 • Ücret ödeme süreçlerinin kredi/banka kartları aracılığıyla gerçekleştirilmesi esnasında POS cihazımızın kullanılmasıyla
 • İnternet sitemizin kullanılması suretiyle (yalnızca IP, Mac ve Log kayıtları)

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca müşterilerin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

İşlenen Kişisel verileriniz; Uzm. Dyt. Olcay Barış tarafından ifa edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve prosedürlere uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, muhasebe ve finans politikaları ve süreçlerinin planlanması ve ifa edilmesi amaçlarıyla Danışanlarımızın verileri; hizmet alınan kişi veya 3. kişilere, başta kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Bu kapsamda Uzm. Dyt. Olcay Barış:

 • Gerekli olması halinde hukuki süreçlerin takibi amacıyla avukatlarımızla,
 • Doktor Takvimi uygulaması veya doktortakvimi.com aracılığıyla bize ulaşmanız durumunda, ilk iletişimin sağlandığı mecra olan Doktor Takvimi uygulaması veya doktortakvimi.com hizmet sağlayıcılarıyla KVKK kapsamında gerekli yükümlülükleri yerine getirerek, randevu oluşturma ve online görüşme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla,
 • Kurumsal mail adreslerimiz üzerinden iletişime geçilmesi durumunda kurumsal mail hizmet sağlayıcımız olması sebebiyle Natro firması ile,
 • Faturalandırma ve makbuz kesilmesi kapsamında ilgili kuruluşlar, iş ortakları, hizmet alınan kişi ve tüzel kişiler veya 3. Kişiler, ile gerekli verilerin paylaşımı,
 • Finans, yatırım, sigorta, bankacılık ve kredi kartları işlemlerinin gerçekleştirilmesi sebebiyle anlaşmalı olduğumuz banka ile ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi,

amaçlarıyla kişisel verilerinizi başta yetkili kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, avukatlar, danışmanlık alınan firma yetkilileri ile Kanunun izin verdiği şartlarda ve ölçüde paylaşabilecektir. “Doktor Takvimi“ ve bağlı kuruluşları üzerinden tarafımızla iletişime geçmeniz halinde KVKK kapsamında gerekli yükümlülükler anılan firma tarafından yerine getirilmekte, “Doktor Takvimi” tarafından gerçekleştirilen yurt dışına veri aktarımına ilişkin açık rızanıza yine bu platformda başvurulmaktadır. Ayrıca veri aktarımı gerçekleştirilen her türlü özel ve tüzel kişilik ile aramızda KVKK kapsamında Gizlilik Sözleşmeleri akdedilmektedir.

e) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

İlgili Kişi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde düzenlenen haklar kapsamında kişisel veri sahipleri;
 • Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi alabilir,
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkında bilgi edinebilir,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir,
 • KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınızın Kullanımı

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi (kişisel verisi işlenen gerçek kişi) olarak haklarınız yukarıda sayılmış olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen internet sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formunda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

● “Ataşehir Vogue Business Center Küçükbakkalköy Mahallesi Rüya Sokak No:12-18 Kat:8 34750 Ataşehir/İstanbul” adresindeki ofisimize bizzat gelerek,

● Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

● Bizlere önceden bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@olcaybaris.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Veri saklama politikamız doğrultusunda verileriniz, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerini aşmayacak şekilde, kanuna uygun olarak saklanır. Söz konusu sürenin dolması ya da kişisel verilerin işleme amacının ortadan kalkması halinde, kişisel verileri silinir, yok edilir, imha edilir veya anonim hale getirilir.

Değişiklik ve Güncellemeler

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Uzm. Dyt. Olcay Barış’ın kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. Değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız.

Aydınlatma Metninin en güncel haline internet sitemizden ulaşabilirsiniz.